Regeling combinatiefunctie

Met ingang van 1 januari 2020 is het nieuwe Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)-kader (2020-2023) van kracht. Het OAB beoogt achterstanden van leerlingen te verminderen en tegen te gaan en is beschikbaar voor de kernscholen: dit zijn 14 scholen* in Lelystad met een zware weging, waarbij ook rekening is gehouden met spreiding over de stad.

Een van de doelen van het OAB voor onze leerlingen is: het toenemen van zelfvertrouwen, deelname aan de maatschappij en ouderbetrokkenheid.

Om dit doel te realiseren is het “oude” SIV (School in Verbinding) -activiteitenbudget opgenomen in het nieuwe OAB én is de inzet van combinatiefuncties vakleerkracht bewegingsonderwijs gecontinueerd.

Thema actieve en gezonde leefstijl: inzet combinatiefuncties
Een van de thema’s waaraan gewerkt kan worden is een actieve en gezonde leefstijl. Met inzet van de combinatiefuncties kunnen we de leerlingen van de kernscholen de kans bieden om structureel (iedere week) te bewegen. Sinds 2016 is dat in de vorm van het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): het naschools beweegaanbod dat de vakleerkrachten, samen met een medewerker Sport en bewegen van het Sportbedrijf, realiseren. LKT wordt laagdrempelig, maar niet vrijblijvend, aangeboden: in de wijk, gratis, voor verschillende leeftijden en beweegniveau ’s. Voor meer informatie klik hier.

De kernscholen die kiezen voor dit thema kunnen een beroep doen op ca. 3 tot 4 combinatiefunctie uren per week door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze uren worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling/afstemming en uitvoering van LKT en incidenteel andere beweegactiviteiten

*Albatros, Lepelaar, Finnjol, Optimist, Vuurtoren, Brink, Poolster, Tjalk, Sluis, Mozaïek, Driestromenland, Ichthus, Laetare, Al Ihsaan.