Regeling combinatiefunctie

hockey

Vakleerkracht bewegingsonderwijs SCHOOL IN VERBINDING voor VVE scholen

School in Verbinding/ Brede school:

Het visiedocument: School in Verbinding Lelystad en het voorstel : inzet financiële middelen en combinatiefuncties, is uitgangspunt voor de vormgeving van School In Verbinding. De gemeente heeft subsidievoorwaarden opgesteld. Deze documenten zijn tot stand gekomen in samenspraak met de kernpartners (schoolbesturen en GO kinderopvang) en de schilpartners (L4: Kubus, Welzijn, Bibliotheek, Sportbedrijf en de relevante jeugdhulp en zorgistellingen in het kader van passend onderwijs) en dient als gezamenlijk vertrekpunt, zodat we dezelfde taal spreken.  De middelen en combinatiefuncties blijven uitsluitend beschikbaar voor de VVE scholen en beiden mogen zowel binnenschools als buitenschools ingezet worden. Voor NIET VVE scholen is geen subsidie beschikbaar, hier zal de school zelf naar mogelijkheden moeten zoeken.

School in Verbinding/ Brede school: thema actieve en gezonde leefstijl

De VVE scholen die kiezen voor het thema actieve en gezonde leefstijl kunnen een beroep doen op ca. 3-4 uren door de vakleerkracht bewegingsonderwijs ten behoeve van de ontwikkeling/afstemming en uitvoering  van beweegactiviteiten in het kader van School in Verbinding/ Brede school.  De gemeente stelt hiervoor financiele middelen ter beschikking aan het schoolbestuur van Stichting SchOOL, als werkgever van de vakleerkrachten. De Sportwijkwerkers van het Sportbedrijf worden ook door de gemeente gefaciliteerd. De NIET VVE scholen zullen desgewenst de uren zelf moeten bekostigen. Het aantal gewenste uren kan aangegeven worden.

 

Het beweegteam en haar taak:

De vakleerkracht BO neemt in het beweegteam zitting namens de directeur(en) van de brede school/scholen en heeft de rol van “intermediair” tussen beweegteam en schooldirectie(s). In het beweegteam (per stadsdeel/wijk) hebben zitting: de vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, de medewerker(s) van de wijk (Sportbedrijf Lelystad) en de eventuele verenigingstrainer. Het beweegteam heeft de taak een passend aanbod aan activiteiten op de door de school gestelde doelgroepen en doelen op het gebied van een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen en uit te voeren.Het beweegteam kan, via de vakleerkracht BO, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle beweegactiviteiten.

Pilot LKT Waterwijk:

In de Waterwijk draait tot de zomervakantie de pilot LKT: hierbij wordt naschools bewegen aangeboden voor verschillende leeftijden en beweegniveau’s. De ASM methodiek is hierbij uitgangspunt. De ambitie is het LKT in meer wijken in te voeren. Voor meer informatie klik hier