De gymles

zaal

Bewegingsonderwijs in het algemeen

tekening 1Bewegen voor kinderen is zeer belangrijk. Zeker in deze huidige tijd waarin we steeds minder bewegen. In het onderwijs bereiken we alle kinderen. Het bewegingsonderwijs is bij uitstek het instrument om zoveel mogelijk mensen een duurzame, actieve en gezonde leefstijl aan te meten. Zeker binnen het basisonderwijs, waarin de effecten het grootst zijn voor later. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs is voor een groot gedeelte afhankelijk van de persoon die de lessen verzorgt. Het is dus van belang dat gepassioneerde en gekwalificeerde mensen voor de groepen staan!

In de film hieronder legt een neuropsycholoog uit wat het belang van bewegen is. Zeker leuk om even de tijd te nemen en te bekijken.

De gymles

groepsfoto vakgroep 2013De inhoud van de lessen bewegingsonderwijs wordt bepaald door het vakwerkplan wat ontwikkeld is door vakleerkrachten binnen de vakgroep. De lessen zijn zo opgebouwd dat de kinderen tijdens de gymles meerdere activiteiten aangeboden krijgen. Meestal per gymles 3 of 4 verschillende onderdelen. Hierdoor is de les actief, leerzaam en afwisselend.
Tijdens het bewegen wordt gemonitord wat de motorische ontwikkeling is van de kinderen. Dit doen we aan de hand van een Leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS is recentelijk vernieuwd en ontwikkeld door de vakgroep. Het LVS geeft inzicht hoe een kind zich motorisch ontwikkeld gedurende de basisschoolperiode (vanaf groep 1 t/m 8). Wanneer blijkt dat een kind een motorische achterstand heeft, zal de vakleerkracht de groepsleerkracht en de ouders zo goed mogelijk proberen te informeren wat de vervolg stappen zouden kunnen zijn om deze achterstand in te halen.

 

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. Voor ons vak kunnen we veiligheid in 2 verschillende categoriën indelen. Namelijk: de fysieke en de sociaal emotionele veiligheid. De fysieke veiligheid proberen wij te waarborgen door veilige arrangementen in de gymzalen te bouwen. Zodat elk kind op niveau aan de slag kan (een kind wordt niet overvraagd). De vakleerkrachten hebben allemaal minimaal de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) gedaan en behaald. Hierdoor hebben we bevoegde vakleerkrachten in de gymzaal om de kwaliteit van de lessen te kunnen waarborgen.
Echter een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus blessures, ernstig of minder ernstig, gebeuren nu eenmaal. Om adeqaat te kunnen handelen op dat moment is kennis van EHBO op zijn plaats. Elke vakleerkracht binnen onze vakgroep heeft dan ook een geldig EHBO diploma op zak. Om het diploma geldig te houden komen wij 2 maal per jaar bijeen om bij te scholen.
Voor de sociaal emotionele veiligheid hanteren wij de volgende waarden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, namelijk; respect, vertrouwen, kwaliteit en veiligheid. Verder heeft bijna elke school een eigen programma om de sociaal emotionele ontwikkeling te versterken bij de kinderen. De vakleerkracht wordt hierin op school ook meegenomen en probeert dezelfde aanpak te gebruiken tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De les leent zich hier uitstekend voor, omdat de leerlingen veel zelfstandig (lees zonder leerkracht) in groepjes aan het werk zijn. Om zelfstandig een activiteit te laten draaien zijn veel vaardigheden nodig. Hier wordt veel aandacht aan besteed tijdens de gymles!